Hem

Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND stöder svensk forskning avseende behandling, vaccin och prevention mot HIV-infektion och AIDS. Stiftelsen har sedan den inrättades 1987 gett stöd till forskning kring HIV och AIDS där anslagsmottagarna är forskare vid våra svenska universitet och sjukhus. Totalt har cirka 17 miljoner kronor delats ut till nästan 200 olika forskningsprojekt sedan 1987.

Fonden stöder således forskning som syftar till vaccin och effektivare läkemedel mot HIV-infektion och AIDS samt forskning kring förebyggande åtgärder. Ett av fondens syften är att främja återväxten av HIV-forskare i Sverige. Forskningsanslag ges därför företrädesvis till yngre forskare som är i början av sin karriär och som därför kanske ännu inte kommer i fråga för anslag från de stora forskningsråden eller EU. Via generösa donationer och sponsorbidrag har fonden byggt upp ett så stort kapital att cirka tio forskningsbidrag årligen kan delas ut. Omkostnaderna inom fonden är mycket små, alla insamlade medel tillkommer i princip oavkortat HIV och AIDS forskningen i Sverige. Detta är möjligt eftersom fonden inte har något kontor och ingen anställd heltidspersonal, utan enbart på deltid anlitar en kanslist vid Sveriges Läkarförbund som även tillhandahåller möteslokaler. Den ekonomiska förvaltningen sköts av stiftelseavdelningen på en av våra stora banker. Styrelseledamöterna och de sakkunniga är alla experter inom området och de arbetar ideellt åt fonden.

Fonden tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små. Du kan stödja AIDS-forskningen genom att sätta in ditt bidrag på fondens plusgiro 90 06 95-8 eller bankgirokonto 900-6958. Fondens verksamhet granskas kontinuerligt av Svensk Insamlingskontroll samt innehar ett s.k. 90-konto som enbart ges till seriösa välgörenhetsorganisationer. Även Charity Rating, som granskar och tipsar om ideella organisationer, har med fonden i sin webbguide.

Fonden har gett stöd till ett stort antal projekt som bidragit till positiv utveckling inte minst inom behandlingsforskningen. Nya läkemedel kan effektivt och under lång tid bromsa upp sjukdomsförloppet hos många patienter. Behandlingen kan också hindra smittöverföring från mor till barn under graviditeten och förlossningen. Men HIV-problemet är långtifrån löst; något verksamt vaccin finns inte, behandlingen botar inte patienterna och de nuvarande läkemedlen är förenade med biverkningar och risk för resistensutveckling. Därför finns det fortfarande ett stort behov av omfattande behandlings- och vaccinforskning och skälen är flera:

▪       Vaccin som förhindrar smitta kan inte utlovas inom en överskådlig framtid
▪       Den behandling som för närvarande ges är komplicerad och kräver specialistvård
▪       Resistensutveckling mot HIV-läkemedel förekommer
▪       Dagens läkemedel ger många och ibland svåra biverkningar
▪       Nya läkemedel som stärker immunförsvaret behövs

Om behandlingen mot HIV förbättras ytterligare kommer infektionen inte längre att vara orsak till en för tidig död.

 

Organisationsnummer: 802013-5953   Plusgiro: 900695-8     Bankgiro: 900-6958

90_Konto_Logo_RGBCharity RatingDiplom ikon 2014 FINAL

Kommentarer inaktiverade.