Stadgar


Godkända av Kammarkollegiet 2014-10-02

§1
Stiftelsen har till ändamål att understödja vetenskaplig forskning som syftar till effektiv
prevention och behandling av HIV-infektion. Ekonomiskt stöd skall i första hand utgå till
klinisk behandlingsforskning.
§2
Ekonomiska medel till stiftelsens verksamhet bör utgöras av donationer, anslag eller bidrag.
Styrelsen fattar beslut om de närmare villkoren för sökande av bidrag. Bifall/avslag på
ansökan om forskningsbidrag från stiftelsen skall meddelas den sökande inom tre månader.
§3
Styrelsen skall bestå av sex till tolv ledamöter. Majoriteten skall vara erkända forskare inom
HIV- området med erfarenhet av klinisk forskning.
§4
Avgår styrelseledamot, utser styrelsen ledamot i den avgångnes ställe. Styrelsen äger rätt att
utse ytterligare ledamöter till styrelsen i den mån det anses påkallat. Antalet ledamöter skall
dock inte överstiga tolv. Stiftelsens styrelseledamöter utses av styrelsen för en tid av två år.
Ledamot kan omväljas.
§5
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en tid av ett år. Styrelsen är
beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
§6
Styrelsemöte skall hållas första kvartalet varje år. I övrigt sammanträder styrelsen då
styrelseledamot begär det.
§7
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden eller vice ordföranden, i
förening med en av de övriga styrelseledamöterna.
§8
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall efter räkenskapsåret avge
verksamhetsberättelse, till vilken fogas revisionsberättelse. Dessa skall tillställas
Länsstyrelsen i Stockholms län för kännedom.
§9
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som utses av styrelsen.
Denna skall även utse en revisorssuppleant, likaledes auktoriserad.
§10
Denna stiftelse skall stå under tillsyn enligt lagen om tillsyn av stiftelser (1994:1220) eller den
lagstiftning som kan träda i sagda lags ställe.
§11
För ändring av stadgarna erfordras enhälligt beslut av styrelsen vid två på varandra följande
sammanträden med minst tre månaders mellanrum. Ändamålsparagrafen, §1, samt §4 får dock
inte ändras ej heller §11.