September 2021

Till minne av vår tidigare styrelseledamot Prof. Örjan Strannegård

Vår tidigare styrelseledamot Professor Örjan Strannegård, Göteborg, har avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar närmast Inga-Lisa Strannegård och fyra barn med familjer. Styrelsens tankar går till dem med stor tacksamhet för den insats som Örjan gjorde för Stiftelsen och därmed för svensk hiv/aids forskning  under åren 1996 – 2009. Hans viktiga arbete inom styrelsen är dock bara en liten del av alla hans bidrag till virologin och läkekonsten i Sverige och internationellt. I styrelsen, precis som i alla andra sammanhang, förenade Örjan bred kunskap och stor vetenskaplig skärpa med vänlighet och charm. Vi som hade förmånen att verka i styrelsen tillsammans med Örjan ser med saknad tillbaka till arbete och samvaro med honom. Örjan var mycket musikalisk. Bilden visar honom vid pianot, dock inte från World AIDS Day 2001 då han spelade med Stiftelsens tidigare beskyddarinna H.K.H. Prinsessan Lilian vid sin sida vid ett insamlingsarrangemang på Läkaresällskapet.
 

September 2020

Forskningsframsteg inom hivforskning överförs till Covid-19-forskning

Forskningsframsteg inom hivforskning överförs till Covid-19-forskning
Forskare som aktivt verkat inom svensk hivforskning och genom åren fått anslag från Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond, har glädjande nog kunnat överföra sin kunskap till det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19. Ett exempel är den uppmärksammade artikeln: Buggert et al: Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. Läs artikeln här!
 
Det är med stor glädje och stolthet som jag i egenskap av fundraiser för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tackar dessa vetenskapsmän/kvinnor som oförtrutet arbetar med att förstå hiv och som nu har kunnat överföra sina forskningskunskaper till Covid-19. Tacket idag går främst till biträdande lektor Marcus Buggert som är hivforskare vid Centrum för Infektionsmedicin Karolinska Institutet, som lett studien, och medarbetarna professor Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för infektionsmedicin och docent, överläkare Soo Aleman, Avd för Infektionssjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet samt professor Anders Sönnerborg Inst för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet och professor Jan Albert, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.  Flera av dessa forskare har tidigare haft stöd från bland annat från Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond och har nu alltså kunnat överföra sin kunskap från hiv-forskning till Covid-19.
 
Immunologiska analyser har utförts på prover från drygt 200 personer, där många haft milda symptom av Covid-19 eller varit helt utan symptom. Studien visar att T-cellsimmunitet mot coronaviruset SARS-CoV-2 sannolikt har stor betydelse vid Covid-19. Fortsatt forskning undersöker om T-cellerna framförallt påverkar risken att bli allvarligt sjuk och om de även kan bidra till skydd mot infektionen. 
 
Virusforskning vare sig det gäller hiv eller coronavirus har att förhålla sig till att människan har ett komplext immunsystem: antikroppsbildning av B-celler respektive cellbunden immunitet av T–celler som samspelt motverkar och påverkar en infektion. Så länge det finns forskare som för vetenskapen framåt så finns det hopp även i coronatider.

Sophie Ekman Wretlind
Medicine hedersdoktor  Karolinska Institutet
Styrelseledamot, fundraiser
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond
www.aidsfond.se
www.sophieekman.se