Om oss

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond bildades 1987 då man såg ett behov av en forskningsfond för att främja klinisk behandlingsforskning, preventionsforskning och även grundforskning kring HIV och AIDS, som då var relativt nyupptäckt.

Nu, liksom då, består Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds styrelse och vetenskapliga kommitté av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området, alla med det gemensamma målet att långsiktigt bekämpa HIV och AIDS genom att:

  • stödja och uppmuntra seriös, innovativ och långsiktig forskning kring effektiv HIV-behandling, HIV-vaccin samt forskning kring HIV-prevention.
  • främja och därmed säkerställa en stadig tillväxt av nya forskare inom området genom att prioritera unga forskare och individer som nyligen påbörjat sin forskning och som kan ha svårare att få större anslag.

Förvaltning av medel: hållbart och ansvarsfullt

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond förvaltar stiftelsekapitalet i fonder med ett särskilt hållbarhetsfokus och utesluter placeringar i företag med huvudsaklig verksamhet i vapen, alkohol och fossila bränslen. I fonderna är det nolltolerans till företag som producerar tobak och pornografi samt till företag som utvinner oljesand. Placeringarna står bakom principerna i FNs initiativ Global Compact och följer FNs principer för ansvarsfulla riktlinjer, PRI.

Historik

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har sedan den inrättades 1987 gett stöd till forskning kring effektiva läkemedel mot HIV. Föreningen Läkare mot AIDS grundades 1984 av läkarna Anders Karlsson, Geo von Krogh, Lars Moberg och Linda Morfeldt. Föreningens syfte och mål var (och är fortfarande) att ge information till vårdpersonal och allmänhet kring den då relativt nyupptäckta sjukdomen infektion med HIV (som fram till 1986 kallades LAV-HTLV III) och dess slutstadium AIDS. Målsättningen var bred och skall inte i detalj presenteras här.

Genom helsidesannonser i dagspressen försökte föreningen snabbt nå så många som möjligt med kortfattad, relevant information. Den första annonskampanjen lyfte fram ”6 frågor, 5 svar om AIDS”. Det svar som saknades var svaret på frågan ”När kommer vaccin och botemedel mot AIDS?” Det svaret saknas fortfarande och att det förhåller sig så bidrar givetvis starkt till behovet av fortsatt forskning kring HIV och till behovet av ekonomiska bidrag till sådan forskning.

I april 1986 ordnade Riksradion en temadag om AIDS med en telefonsluss dit människor kunde ringa och få svar på sina frågor av sakkunnig expertis. Tusentals människor ringde och cirka tusen kom fram och ett urval av deras frågor publicerades i en broschyr som kallades ”216 frågor, 215 svar om AIDS”. Frågorna besvarades av medlemmar i Föreningen Läkare mot AIDS och broschyren spreds i nästan hundratusen exemplar. En fjärde reviderad och uppdaterad upplaga med ”226 frågor, 225 svar om AIDS” gavs ut 1989.

I april 1986 ordnade Riksradion en temadag om AIDS med en telefonsluss dit människor kunde ringa och få svar på sina frågor av sakkunnig expertis. Tusentals människor ringde och cirka tusen kom fram och ett urval av deras frågor publicerades i en broschyr som kallades ”216 frågor, 215 svar om AIDS”. Frågorna besvarades av medlemmar i Föreningen Läkare mot AIDS och broschyren spreds i nästan hundratusen exemplar. En fjärde reviderad och uppdaterad upplaga med ”226 frågor, 225 svar om AIDS” gavs ut 1989. Föreningen Läkare mot AIDS fick in pengar genom försäljning av den ovan nämnda broschyren, men framför allt tillsammans med andra organisationer genom massmediala evenemang i radio och TV.

Föreningen Läkare mot AIDS blir Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
Under åren 1986 och 1987 diskuterades i föreningen behovet av en forskningsfond för att främja klinisk behandlingsforskning vid HIV-infektion, preventionsforskning men även grundforskning. Föreningen grundade 1987 Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond med Linda Morfeldt som dess första ordförande. I samband därmed förde föreningen över en stor del av sina ekonomiska medel till Forskningsfonden, jag vill minnas att det rörde sig om cirka åttahundra tusen kronor. Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond började redan 1988 dela ut pengar till HIV-relaterad forskning och gör så fortfarande. Numera delar fonden årligen ut bidrag på sammanlagt cirka en miljon kronor. Genom åren har också fonden delat ut betydande belopp som skänkts till den forskningsfond som funnits i Stiftelsen Noaks Ark.

(Lars Moberg)