Styrelse

Stiftelsens styrelse och vetenskapliga kommitté består av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området.

Docent Carl-Johan Treutiger
Ordförande
Överläkare på infektionskliniken på Venhälsan/Södersjukhuset samt docent vid Karolinska Institutet. Har 15 års samlad erfarenhet av HIV-infektionsvård samt bedriver forskning inom infektionssjukdomar. Styrelsemedlem i Stiftelsen sedan 2014.

Docent Aylin Yilmaz
Vice ordförande
Vårdenhetsöverläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Cirka tjugo års erfarenhet av HIV-infektionsvård. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framförallt med inriktning på det centrala nervsystemet. 

. .

Docent Hans Norrgren
Kassör
Docent som har arbetat som läkare på infektionskliniken i Lund sedan 1990, för närvarande som överläkare med inriktning på HIV, hepatit samt konsultverksamhet på övriga sjukhuset i Lund. Bodde i Guinea-Bissau i Västafrika mellan 1992 till 1995 och var engagerad i ett forskningsprojekt angående HIV-2. Är nu koordinator för detta projekt som successivt utvidgats att omfatta även HIV-1, HTLV-1 och andra sexuellt överförda infektioner. Läs mer!
 

.

Överläkare Sophie Ekman Wretlind
Fundraiser
Skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2019. Huvudansvarig för Stiftelsens insamlingsverksamhet sedan 1987 då den startades. Hemsida: www.sophieekman.se

Professor Marianne Jansson
Ledamot och webbansvarig
Professor i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet, med ca 25 års erfarenhet av HIV forskning, där Marianne idag leder en forskargrupp med fokus på förståelse av patogenes, immunsvar och värdcellsinteraktioner vid HIV-1 och HIV-2 infektioner, samt vid tuberkulos och andra coinfektioner. Läs mer!
 

. .

Professor Jan Albert

Ledamot

Professor i smittskydd, speciellt virologi, vid Karolinska Institutet. Överläkare verksam vid Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Cirka 30 års erfarenhet från HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Forskningen har framförallt inriktats på studier av HIVs genetiska och biologiska variation, bl.a. molekylära   undersökningar av HIV-spridning samt utveckling och spridning av resistens mot bromsmediciner. Läs mer!
 

. .

Professor Kristina Broliden
Ledamot
Professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk virologi vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Kristina leder en forskargrupp med fokus på förebyggande aspekter på sexuell HIV-smitta. Immunologiska och molekylärvirologiska tekniker används för att studera slemhinneförändringar i genitala prover från individer som är exponerade för HIV, såsom kvinnliga och manliga sexuella partners till personer som lever med HIV. Läs mer!
 

Dr. Viktor Dahl
Ledamot
ST-läkare i infektionsmedicin på Södersjukhuset i Stockholm samt utredare på Folkhälsomyndigheten med fokus på HIV och Hepatit. Utbildad i epidemiologi vid det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC samt disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling om HIV. Forskat och arbetat som epidemiolog i låg- och mellaninkomstländer framför allt i Afrika söder om Sahara.
 

. .

Professor Anna Mia Ekström
Ledamot
Professor i global infektionsepidemiologi med speciellt fokus på HIV-infektioner. Specialistläkare inom infektionssjukdomar med mottagningsverksamhet för patienter som lever med HIV på Venhälsan/Infektionskliniken, Södersjukhuset. Anna Mias forskningsgrupp på Karolinska Institutet studerar bland annat hur riktlinjer för HIV-prevention och behandling kan implementeras mer effektivt i svaga hälsosystem i låginkomstländer samt i grupper med högre risk för HIV-infektion. Läs mer!
 

. .

Professor Magnus Gisslén
Ledamot
Överläkare i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med långvarig erfarenhet av HIV-vård. Professor vid Göteborgs universitet där forskningen framför allt fokuserar på läkemedelsbehandling och diagnostik av HIV-infektioner. Har ett brett internationellt kontaktnät och är ledamot i Stiftelsen sedan år 2013. Läs mer!
 

Universitetslektor Piotr Nowak
Ledamot
Överläkare på infektionskliniken Karolinska Univeristetssjukhuset samt Universitetslektor vid Karolinska Institutet. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framför allt med inriktning på inflammation och HIV- reservoir. Läs mer!
 

. .

Professor Anders Sönnerborg
Ledamot
Professor vid Karolinska Institutet. Överläkare vid infektionskliniken och det virologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ca 35 års erfarenhet från arbete med HIV-patienter, HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Läs mer!

Hedersledamot

Med Dr / Överläkare Linda Morfeldt
Stiftelsens förste ordförande och en av dess grundare. Var som HIV-läkare och aktivist oerhört viktig för att sätta ljuset på HIV/AIDS problemet och bidra till att HIV-patienter får en bra och värdig vård. Har numera dragit sig tillbaka och har ingen aktiv roll i Stiftelsen.

Kansli

Karin Johnsdotter
Kanslist och administratör på Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfonds kansli på Läkarförbundet, Villagatan i Stockholm. Karin började på Läkarförbundet 1989 och arbetade då bl a för Läkare mot kärnvapen och sedan 1993 deltid för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond. Hon administrerar bl a processen kring forskningsansökningar och anslag.  

Webbredaktör

Marie Dahlberg, MSc
Webbredaktör
Doktorand vid Medical Management Centre, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet


 

Tidigare ordförande och styrelseledamöter 1987-2022