Styrelse

Stiftelsens styrelse och vetenskapliga kommitté består av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området.

Docent Carl-Johan Treutiger
Ordförande
Överläkare på infektionskliniken på Venhälsan/Södersjukhuset samt docent vid Karolinska Institutet. Har 15 års samlad erfarenhet av HIV-infektionsvård samt bedriver forskning inom infektionssjukdomar. Styrelsemedlem i Stiftelsen sedan 2014.

Docent Per Björkman
Vice ordförande
Professor i klinisk infektionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid infektionskliniken i Malmö, Skånes universitetssjukhus. Har drygt 25 års erfarenhet av vård och behandling av människor som lever med HIV i Sverige. Arbetar med HIV-behandling i låginkomstländer i Afrika och Asien sedan 2003. Driver forskningsprojekt om HIV och tuberkulos i Etiopien och Sverige sedan 2010. Läs mer!
 

. .

Professor Jan Albert

Kassör och webbansvarig

Professor i smittskydd, speciellt virologi, vid Karolinska Institutet. Överläkare verksam vid Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Cirka 25 års erfarenhet från HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Forskningen har framförallt inriktats på studier av HIVs genetiska och biologiska variation, bl.a. molekylära   undersökningar av HIV-spridning samt utveckling och spridning av resistens mot bromsmediciner. Läs mer!
 

. .

Professor Kristina Broliden
Ledamot
Professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk virologi vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Kristina leder en forskargrupp med fokus på förebyggande aspekter på sexuell HIV-smitta. Immunologiska och molekylärvirologiska tekniker används för att studera slemhinneförändringar i genitala prover från individer som är exponerade för HIV, såsom kvinnliga och manliga sexuella partners till personer som lever med HIV. Läs mer!
 

Viktor Dahl
Ledamot
ST-läkare i infektionsmedicin på Södersjukhuset i Stockholm samt utredare på Folkhälsomyndigheten med fokus på HIV och Hepatit. Utbildad i epidemiologi vid det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC samt disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling om HIV. Forskat och arbetat som epidemiolog i låg- och mellaninkomstländer framför allt i Afrika söder om Sahara.
 

.

Överläkare Sophie Ekman Wretlind
Fundraiser
Skolöverläkare emeritus med nuvarande uppdrag som skolläkare på Christinaskolan på Lidingö. Huvudansvarig för Stiftelsens insamlingsverksamhet sedan 1987 då den startades. Hemsida: www.sophieekman.se
 

. .

Professor Anna Mia Ekström
Ledamot
Professor i global infektionsepidemiologi med speciellt fokus på HIV-infektioner. Specialistläkare inom infektionssjukdomar med mottagningsverksamhet för patienter som lever med HIV på Karolinska universitetssjukhuset. Anna Mias forskningsgrupp på Karolinska Institutet studerar bland annat hur riktlinjer för HIV-prevention och behandling kan implementeras mer effektivt i svaga hälsosystem i låginkomstländer samt i grupper med högre risk för HIV-infektion. Läs mer!
 

. .

Professor Magnus Gisslén
Ledamot
Överläkare i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med långvarig erfarenhet av HIV-vård. Professor vid Göteborgs universitet där forskningen framför allt fokuserar på läkemedelsbehandling och diagnostik av HIV-infektioner. Har ett brett internationellt kontaktnät och är ledamot i Stiftelsen sedan år 2013. Läs mer!
 

Marianne Jansson
Ledamot
Docent i virologi vid Lunds universitet, med ca 25 års erfarenhet av HIV forskning, där Marianne idag leder en forskargrupp med fokus på förståelse av patogenes, immunsvar och värdcellsinteraktioner vid HIV-1 och HIV-2 infektioner, samt vid tuberkulos och andra coinfektioner. Läs mer!
 

. .

Docent Hans Norrgren
Ledamot
Docent som har arbetat som läkare på infektionskliniken i Lund sedan 1990, för närvarande som överläkare med inriktning på HIV, hepatit samt konsultverksamhet på övriga sjukhuset i Lund. Bodde i Guinea-Bissau i Västafrika mellan 1992 till 1995 och var engagerad i ett forskningsprojekt angående HIV-2. Är nu koordinator för detta projekt som successivt utvidgats att omfatta även HIV-1, HTLV-1 och andra sexuellt överförda infektioner. Läs mer!
 

. .

Professor Anders Sönnerborg
Ledamot
Professor vid Karolinska Institutet. Överläkare vid infektionskliniken och det virologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ca 30 års erfarenhet från arbete med HIV-patienter, HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Läs mer!

Dr. Aylin Yilmaz
Ledamot
Vårdenhetsöverläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för inneliggande vård av personer som lever med HIV. Cirka femton års erfarenhet av HIV-infektionsvård. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framförallt med inriktning på det centrala nervsystemet.

Hedersledamot

Med Dr / Överläkare Linda Morfeldt
Stiftelsens förste ordförande och en av dess grundare. Var som HIV-läkare och aktivist oerhört viktig för att sätta ljuset på HIV/AIDS problemet och bidra till att HIV-patienter får en bra och värdig vård. Har numera dragit sig tillbaka och har ingen aktiv roll i Stiftelsen.

Kansli

Karin Johnsdotter
Kanslist och administratör på Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfonds kansli på Läkarförbundet, Villagatan i Stockholm. Karin började på Läkarförbundet 1989 och arbetade då bl a för Läkare mot kärnvapen och sedan 1993 deltid för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond.
Tack vare Karin är kontoret alltid bemannat. Hon administrerar bl a processen kring forskningsansökningar och anslag. Hela styrelsen är djupt tacksam för Karins seriösa arbete och många egna initiativ som hjälper styrelsen att vara informerad och handla rätt.

Webbredaktör

Marie Dahlberg, MSc
Webbredaktör
Doktorand vid Medical Management Centre, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet


 

Tidigare ordförande och styrelseledamöter 1987-2014