Styrelse

Stiftelsens styrelse och vetenskapliga kommitté består av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området.

Universitetslektor Piotr Nowak
Ordförande
Överläkare på infektionskliniken Karolinska Univeristetssjukhuset samt Universitetslektor vid Karolinska Institutet. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framför allt med inriktning på inflammation och HIV- reservoir. Läs mer!
 

Docent Carl-Johan Treutiger
Vice ordförande
Överläkare på infektionskliniken på Venhälsan/Södersjukhuset samt docent vid Karolinska Institutet. Har 15 års samlad erfarenhet av HIV-infektionsvård samt bedriver forskning inom infektionssjukdomar. Styrelsemedlem i Stiftelsen sedan 2014.

. .

Docent Hans Norrgren
Kassör
Docent som har arbetat som läkare på infektionskliniken i Lund sedan 1990, för närvarande som överläkare med inriktning på HIV, hepatit samt konsultverksamhet på övriga sjukhuset i Lund. Bodde i Guinea-Bissau i Västafrika mellan 1992 till 1995 och var engagerad i ett forskningsprojekt angående HIV-2. Är nu koordinator för detta projekt som successivt utvidgats att omfatta även HIV-1, HTLV-1 och andra sexuellt överförda infektioner. Läs mer!
 

.

Överläkare Sophie Ekman Wretlind
Fundraiser
Skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2019. Huvudansvarig för Stiftelsens insamlingsverksamhet sedan 1987 då den startades. Hemsida: www.sophieekman.se

Professor Marianne Jansson
Ledamot och webbansvarig
Professor i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet, med ca 25 års erfarenhet av HIV forskning, där Marianne idag leder en forskargrupp med fokus på förståelse av patogenes, immunsvar och värdcellsinteraktioner vid HIV-1 och HIV-2 infektioner, samt vid tuberkulos och andra coinfektioner. Läs mer!
 

. .

Docent Lars-Magnus Andersson

Ledamot
Överläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Har drygt 20 års erfarenhet av HIV-infektionsvård. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framförallt med inriktning på det centrala nervsystemet och HIV hos äldre. 

. .

Professor Kristina Broliden
Ledamot
Professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk virologi vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Kristina leder en forskargrupp med fokus på förebyggande aspekter på sexuell HIV-smitta. Immunologiska och molekylärvirologiska tekniker används för att studera slemhinneförändringar i genitala prover från individer som är exponerade för HIV, såsom kvinnliga och manliga sexuella partners till personer som lever med HIV. Läs mer!
 

Dr. Viktor Dahl
Ledamot
ST-läkare i infektionsmedicin på Södersjukhuset i Stockholm samt utredare på Folkhälsomyndigheten med fokus på HIV och Hepatit. Utbildad i epidemiologi vid det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC samt disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling om HIV. Forskat och arbetat som epidemiolog i låg- och mellaninkomstländer framför allt i Afrika söder om Sahara.
 

. .

Professor Anna Mia Ekström
Ledamot
Professor i global infektionsepidemiologi med speciellt fokus på HIV-infektioner. Specialistläkare inom infektionssjukdomar med mottagningsverksamhet för patienter som lever med HIV på Venhälsan/Infektionskliniken, Södersjukhuset. Anna Mias forskningsgrupp på Karolinska Institutet studerar bland annat hur riktlinjer för HIV-prevention och behandling kan implementeras mer effektivt i svaga hälsosystem i låginkomstländer samt i grupper med högre risk för HIV-infektion. Läs mer!
 

. .

Professor Magnus Gisslén
Ledamot
Överläkare i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med långvarig erfarenhet av HIV-vård. Professor vid Göteborgs universitet där forskningen framför allt fokuserar på läkemedelsbehandling och diagnostik av HIV-infektioner. Har ett brett internationellt kontaktnät och är ledamot i Stiftelsen sedan år 2013. Läs mer!
 

. .

Professor Anders Sönnerborg
Ledamot
Professor vid Karolinska Institutet. Överläkare vid infektionskliniken och det virologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ca 35 års erfarenhet från arbete med HIV-patienter, HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Läs mer!

Docent Aylin Yilmaz
Ledamot
Vårdenhetsöverläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Cirka tjugo års erfarenhet av HIV-infektionsvård. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framförallt med inriktning på det centrala nervsystemet. 

Hedersledamot

Med Dr / Överläkare Linda Morfeldt
Stiftelsens förste ordförande och en av dess grundare. Var som HIV-läkare och aktivist oerhört viktig för att sätta ljuset på HIV/AIDS problemet och bidra till att HIV-patienter får en bra och värdig vård. Har numera dragit sig tillbaka och har ingen aktiv roll i Stiftelsen.

Kansli

Elin Johansson
Kanslist
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfonds kansli på Läkarförbundet, Villagatan i Stockholm. Började på Läkarförbundet november 2021 och jobbar som projektkoordinator. Administrerar bland annat processer kring forskningsansökningar och anslag.

Webbredaktör

Marie Dahlberg, PhD
Webbredaktör
Affilierad forskare vid Medical Management Centre, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet


 

Tidigare ordförande och styrelseledamöter 1987-2022