Checklista för projektansökan

Nedan checklista är tänkt att vara till hjälp i ansökningsprocessen. Innan du skickar in ansökan, försäkra dig om att:
  • Läsa instruktionerna noga.
  • Projekttiteln återspeglar projektets inriktning och syfte.
  • Sammanfattningen kortfattat beskriver projektets bakgrund, hypotes/syfte, metoder/material, eventuella preliminära resultat och betydelse.
  • Den vetenskapliga frågeställningen är tydlig och väl avgränsade och går att svara på utifrån projektupplägget. Överdriv inte målen. Var ärlig och tydlig med om projektet ingår som del i ett redan pågående större projekt.
  • Bakgrunden kortfattat beskriver aktuell kunskap i fältet samt vilken kunskapslucka som projektet avses täcka.
  • Arbetsplanen är tydlig och ger information om
        - metoder, och att dessa är adekvata för frågeställningen.
        - om det finns risk för bias (selektionsbias, informationsbias etc), och hur den i så fall ska hanteras.     
        - storleken på materialet är tillräcklig (att power-beräkning är gjord om tillämpligt).                   
        - kontrollgrupp(erna) eller annan jämförelsepopulation är väl definierade och beskrivna, om tillämpligt.      
        - erfarenhet och kompetens för utförande av analyser hos sökande eller sökandegruppen
        - tidsplan för genomförandet av projektet.
  • Preliminära resultat (om det finns), belyser genomförbarhet och möjligt utfall av projektet.
  • Betydelsen beskriver hur projektet kan ge kunskap som är viktig för prevention, vård och/eller behandling av personer som lever med hiv. Tydlig klinisk relevans är en viktig del av bedömningsgrunden.
  • Etiska överväganden innehåller information om etisk granskning av projektet gjorts eller när det kommer att göras. Om projektet inte kräver etisk granskning bör detta motiveras.
  • Ekonomisk specifikation motiverar vad anslag avses användas till, och om det redan finns eller kommer sökas medel som täcker lön eller drift för samma eller närliggande projekt från annan bidragsgivare.