Checklista för projektansökan

Nedan checklista är tänkt att vara till hjälp i ansökningsprocessen, där du bör försäkra dig om att:
 

 • Läsa instruktionerna noga
 • Projekttiteln innehåller viktiga nyckelord och tydligt beskriver studien
 • Sammanfattningen kortfattat beskriver bakgrund, hypotes/syfte, metoder/material, eventuella preliminära resultat och studiens betydelse
 • Vetenskaplig frågeställning tydligt belyser syftet med studien och eventuell hypotes
 • Bakgrund beskriver aktuell kunskap i fältet samt vilket kunskapsglapp som studien avses täcka
 • Arbetsplan ger information om
  - metoder, och att dessa är adekvata för frågeställningen.
  - urval/selektion av forskningspersoner/forskningsmaterial, finns risk för bias (selektionsbias, informationsbias etc), är storleken tillräcklig (power-beräkning om tillämpligt)
  - erfarenhet och kompetens för utförande av analyser hos sökande eller sökandegruppen
  - tidsplan för genomförandet av studien
 • Preliminära resultat om tillgängliga, att dessa belyser genomförbarhet och möjligt utfall av studien
 • Betydelse beskriver hur studien kan ge kunskap som är viktig för prevention, vård och/eller behandling av HIV-infekterade personer
 • Etiska övervägande innehåller information, ifall tillämpligt, om etisk granskning av projektet gjorts eller kommer att göras. Även om projektet inte kräver etisk granskning bör detta motiveras
 • Ekonomisk specifikation  motiverar vad erhållet anslag skall användas till, och om det finns eller kommer sökas medel för samma projekt från annan bidragsgivare. Är projektet genomförbart med stöd enbart från Forskningsfonden eller krävs extra finansiering