Ansökan om forskningsanslag

Att ansöka

Stiftelsen Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND stöder forskning kring HIV-infektion och AIDS, särskilt aspekter avseende behandling och prevention och vaccin. Prioritet ges till projekt som har klinisk anknytning och till sökande som nyligen påbörjat sin forskning. Stöd ges normalt bara till forskning som har en tydlig anknytning till ett svenskt universitet eller sjukhus.
Ansökan görs via stiftelsens ansöknings- och rapporteringssystem (högst upp på den här sidan). Sidan öppnas i nytt fönster.
Ansökningar kan bara beaktas om forskaren och sökandegruppen har avrapporterat alla tidigare anslag.
Sista ansökningsdag: 1 mars och 1 oktober.
Maximalt anslag: 400 000 kr

Systemet öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag och stänger kl 24:00 på ansökningsdagen.

Bedömningskriterier

Projekt
Definition: Den omfattning i vilken projektet, under förutsättning att det framgångsrikt kan genomföras, på ett nyskapande och betydelsefullt sätt bidrar till att öka kunskapen inom det medicinska forskningsområdet HIV/AIDS.
Gradering: 1-7
7 = Originell och av mycket stor betydelse
1 = Felaktig

Genomförbarhet
Definition: Den omfattning i vilken hypotes, försöksupplägg (inklusive urval av undersökningsgrupper och djurmodeller, powerberäkningar), tidplan, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras sett mot bakgrund av forskarkonstellationens erfarenhet och preliminära resultat samt begärda och tillgängliga resurser.
Gradering: 1-7
7 = Unika material och tekniker, nyskapande, väl genomtänkt tillämpning och utomordentlig projektledning
1 = Sannolikt ej genomförbart projekt

Klinisk relevans
Definition: Sannolikheten att projektet förbättrar prevention, vård och behandling av infektionen.
Gradering: 1-7
7 = Påverkan på prevention/vård/behandlingsprogram inom snar framtid
1 = Klinisk relevans saknas
 

Etikgodkännande

För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd. Anser sökande att etikgodkännande inte krävs måste detta noggrant motiveras i forskningsprogrammet. Godkännandet ska sparas i pdf-format och laddas upp i ansöknings- och rapporteringssystemet tillsammans med ansökan. Om godkännande inte föreligger vid ansökningstillfället måste det laddas upp innan anslaget rekvireras och även bifogas till rekvisitionen.
 

Rapportering

Forskningsanslag ska avrapporteras inom 18 månader från anslagstillfället. Ansökningar om fortsatta eller nya forskningsanslag kan bara beaktas om forskaren och sökandegruppen har avrapporterat alla tidigare anslag.
Rapporten får vara maximalt 1 A4-sida lång (12 punkter) och ska innehålla följande punkter:

• Uppnådda resultat
• Betydelse av resultaten
• Förteckning över publikationer, manuskript, abstrakt, etc till vilka anslaget helt eller delvis bidragit
• Kort ekonomisk redovisning

Rapporten ska sparas i pdf-format och laddas upp i ansöknings- och rapporteringssystemet.