Att ansöka

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS. Varje ansökan granskas av externa experter och av styrelsen varefter styrelsen beslutar om anslagstilldelning.
Maximalt beviljat belopp per ordinarie ansökan är 200 000 kronor.


Forskningsanslag ges företrädesvis till yngre forskare som är i början av sin karriär. Kliniskt relevanta projekt prioriteras, företrädesvis sådana som leder till förbättrad prevention, behandling och vård av HIV-infekterade patienter (se bedömningskriterier nedan). Det är viktigt att medsökande (dvs. forskargruppen) framgår av ansökan och den sökande ansvarar även för att namngivna medsökanden har läst ansökan och gett sitt medgivande. Den sökande ska i huvudsak vara verksam vid ett svenskt lärosäte/universitet/sjukhus. Fonden ser det som en viktig uppgift att främja återväxten av kliniska HIV-forskare genom denna inriktning. Ansökan görs via stiftelsens ansöknings- och rapporteringssystem. Systemet öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag och stänger kl 24:00 på ansökningsdagen. Medel från fonden kan sökas två gånger per år, den 1 mars och den 1 oktober (eller sista vardag dessförinnan om ordinarie inlämningsdag infaller på en helg). Anslag som inte rekvirerats inom sex månader från ansökningstillfället anses förfallna. Handläggningstiden understiger tre månader.

Bedömingskriterier

Projekt
Definition: Den omfattning i vilken projektet, under förutsättning att det framgångsrikt kan genomföras på ett nyskapande och betydelsefullt sätt, bidrar till att öka kunskapen inom det medicinska forskningsområdet HIV/AIDS.
Gradering: 1-7
7 = Originell och av mycket stor betydelse
2 = Oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd
1 = Felaktig

Genomförbarhet
Definition: Den omfattning i vilken hypotes, försöksupplägg (inklusive urval av undersökningsgrupper och djurmodeller, powerberäkningar), tidplan, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras sett mot bakgrund av forskarkonstellationens erfarenhet och preliminära resultat samt begärda och tillgängliga resurser.
Gradering: 1-7
7 = Unika material och tekniker, nyskapande, väl genomtänkt tillämpning och utomordentlig projektledning
2 = Material, metod, tillämpning och projektledning ej helt adekvat
1 = Sannolikt ej genomförbart projekt

Klinisk relevans
Definition: Sannolikheten att projektet förbättrar prevention, vård och behandling av infektionen.
Gradering: 1-7
7 = Påverkan på prevention/vård/behandlingsprogram inom snar framtid
2 = Tveksam betydelse för dagens patienter
1 = Klinisk relevans saknas
 

Etikgodkännande

För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd. Anser sökande att etikgodkännande inte krävs måste detta noggrant motiveras i forskningsprogrammet. Godkännandet ska sparas i pdf-format och laddas upp i ansöknings- och rapporteringssystemet tillsammans med ansökan. Om godkännande inte föreligger vid ansökningstillfället måste det laddas upp innan anslaget rekvireras och även bifogas till rekvisitionen.
 

Avrapportering

Forskningsanslag ska avrapporteras inom 18 månader från anslagstillfället. Ansökningar om fortsatta eller nya forskningsanslag kan bara beaktas om forskaren och sökandegruppen har avrapporterat alla tidigare anslag.
Rapporten får vara maximalt 1 A4-sida lång (12 punkter) och ska innehålla följande punkter.

• Uppnådda resultat
• Betydelse av resultaten
• Förteckning över publikationer, manuskript, abstrakt, etc till vilka anslaget helt eller delvis bidragit
• Kort ekonomisk redovisning

Rapporten ska sparas i pdf-format och laddas upp i ansöknings- och rapporteringssystemet.